LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su licencijų ir leidimų organizuoti azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas išdavimu (pakeitimu, papildymu), atitiktų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymuose bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nustatytus reikalavimus;

2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, vykdant procedūras, susijusias su dokumentų, reikalingų lošimų organizavimo reglamentams, jų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams derinti, nagrinėjimus, atitiktų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymuose bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nustatytus reikalavimus;

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. vertina azartinių lošimų organizavimo reglamentų ir loterijų taisyklių atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymų bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nuostatoms, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

2. dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo surašo protokolus;

3. pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose;

4. tiria asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymuose bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nurodytų licencijų ir leidimų, vertina su šiais prašymais susijusius dokumentus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

5. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

6. kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su skyriaus veikla, bei teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą;

7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su Tarnybos tikslų pasiekimu.

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla ir jos rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei kitų rengiamų dokumentų projektai, susiję su lošimo įrenginių eksploatavimu, jų priežiūra ir kontrole, neprieštarautų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų organizavimą, nustatytiems reikalavimams;

2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymu, neprieštarautų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų organizavimą, nustatytiems reikalavimams.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1.pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teises aktų projektus, susijusius su lošimo įrenginių eksploatavimu, jų priežiūra ir kontrole;

2.teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų, kuriais nustatomos, pakeičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, projektus, susijusius su lošimo įrenginių eksploatavimu, jų priežiūra ir kontrole;

3.teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

4.pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teises aktų projektų;

5.rengia bei Priežiūros tarnybai teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir loterijų organizavimu, jų priežiūra ir kontrole, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

6.nagrinėja dokumentus, kurių reikia patvirtinti lošimo įrenginių tipus, įrašyti lošimo įrenginius į Lietuvos lošimo įrenginių registrą, pakeisti, papildyti ar taisyti jo duomenis ir kitais su lošimo įrenginių eksploatavimu, jų priežiūra ir kontrole, lošimo įrenginių tipais ir Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymu susijusiais klausimais bei rengia išvadas įsakymų projektus šiais klausimais;

7.atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar loterijų veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais, bei organizuoja ir vykdo priemones siekiant užkirsti kelią azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimams;

8.vadovauja azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas organizuojančių subjektų tikrinimų grupėms;

9.tiria asmenų prašymus, susijusius su azartinių lošimų ir loterijų įrenginiais bei Lietuvos lošimo įrenginių registru ir vertina su šiais prašymais susijusius dokumentus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

10.pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registrą;

12.užtikrina Priežiūros tarnybos kompiuterių tinklo darbingumą, kompiuterių programų diegimą, Priežiūros tarnybos interneto svetainės kūrimą ir papildymą;

13.pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose;

14.dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo surašo protokolus;

15.vertina naudojamų azartinių lošimų įrenginių atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymų bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams;

16.teikia specialistų išvadas dėl lošimo įrenginių;

17.pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

18.pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja, sistemina duomenis susijusius su skyriaus veikla bei teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą;

19.vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

KONTROLĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

1.užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklą, kontrole ir pagal kompetenciją rengiamų teisės aktų bei kitų dokumentų projektai, susiję su asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklą, kontrole, neprieštarautų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymuose bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimą, nustatytiems reikalavimams;

2.pagal kompetenciją atstovauti Priežiūros tarnybai ir ginti Priežiūros tarnybos interesus visose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei vesti bylas visose teismų įstaigose.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1.pagal savo kompetenciją teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų;

2.pagal kompetenciją rengia bei teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimu, jų priežiūra ir kontrole, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

3.pagal savo kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;

4.Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia atsakymų į užklausimus projektus bei nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus;

5.dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo surašo protokolus;

6.pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

7.kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su skyriaus veikla;

8.organizuoja ir atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklą, patikrinimus su tikslu nustatyti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymų bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę veiklą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais, vadovauja azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas organizuojančių subjektų tikrinimų grupėms;

9.analizuoja azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinę atskaitomybę, vertina jos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarką bei sąlygas, reikalavimams;

10.teikia išvadas bei įsakymų projektus dėl azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės atskaitomybės ir finansinės veiklos rodiklių;

1.organizuoja ir vykdo priemones, rengia nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelia pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;

12.konsultuoja azartinių lošimų organizatorius apie priimtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;

13.atlieka tyrimus pagal asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus dėl galimo jų teisių ar teisėtų interesų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymuose bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, pažeidimo, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

14.organizuoja azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės atskaitomybės duomenų kaupimą ir sisteminimą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

15.atstovauja Priežiūros tarnybos interesams kitose Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis visose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei veda bylas visose teismų įstaigose;

16.rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų įjuos projektus;

17.pagal kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

18.kontroliuoja užduočių vykdymo terminus;

19.pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose;

20.vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su Tarnybos tikslų pasiekimu.

TEISĖKŪROS, PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

1.užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla ir pagal jos kompetenciją rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai. įstatymams ir kitiems teisės aktams, atitiktų Europos Sąjungos teisės, teisės technikos, dokumentų ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

2.atstovauti Priežiūros tarnybą ir ginti Priežiūros tarnybos interesus visose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir vesti bylas visose teismų įstaigose;

3. padėti Priežiūros tarnybos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;

4. kontroliuoti ir įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Priežiūros tarnyboje;

5. organizuoti visuomenės informavimą apie Priežiūros tarnybos veiklą;

6. organizuoti Priežiūros tarnybos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

7. organizuoti Priežiūros tarnybos dokumentų valdymą ir įslaptintų dokumentų valdymą bei kontrolę;

8.sudaryti Priežiūros tarnybos darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis darbo priemonėmis, atsargomis ir materialinėmis vertybėmis. Rūpintis Priežiūros tarnybos materialiojo turto ir įrenginių ūkine ir technine priežiūra.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1.teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl Priežiūros tarnybos darbuotojų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų, atlieka jų teisinį vertinimą;

2.savarankiškai arba kartu su Priežiūros tarnybos struktūriniais padaliniais rengia ir teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimu, jų priežiūra ir kontrole;

3.savarankiškai arba kartu su Priežiūros tarnybos struktūriniais padaliniais rengia ir tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su lošimų, loterijų organizavimu, jų priežiūra ir kontrole; pagal skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;

4.teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

5.teikia konsultacijas teisės taikymo ir teisėkūros klausimais Priežiūros tarnybos darbuotojams;

6.rengia Priežiūros tarnybos sudaromų sutarčių projektus;

7.rengia Priežiūros tarnybos vidaus darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Priežiūros tarnybos administracijos veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

8.dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys lošimų ir loterijų organizavimą;

9.rengia Priežiūros tarnybos ieškinio pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinio pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;

10. nustatyta tvarka dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11.rengia, derina su kitais Priežiūros tarnybos struktūriniais padaliniais ir teikia Priežiūros tarnybos direktoriui Priežiūros tarnybos metinių veiklos planų ir ataskaitų projektus;

12.Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia atsakymų į užklausimus projektus ir nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų įjuos projektus;

13. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais atvejais, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų įvertinimą korupcijos prevencijos atžvilgiu, konsultuoja Priežiūros tarnybos darbuotojus korupcijos prevencijos teisiniais klausimais;

14. įgyvendina korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kontroliuoja jų laikymąsi Priežiūros tarnyboje.

15. konsultuoja ūkio subjektus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

16. kaupia, analizuoja, ir sistemina mokslinę ir teisinę informaciją, susijusią su Priežiūros tarnybos tikslais ir skyriaus veikla, apibendrina ją ir teikia Priežiūros tarnybos darbuotojams;

17. atsižvelgdamas į Priežiūros tarnybos metinį veiklos planą, teikia Priežiūros tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

18. kartu su Priežiūros tarnybos struktūriniais padaliniais atlieka Priežiūros tarnybos administracijos funkcijų ir (ar) Priežiūros tarnybos personalo pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Priežiūros tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Priežiūros tarnybai nustatytus uždavinius;

19. atlieka Priežiūros tarnybos personalo sudėties analizę;

20. padeda Priežiūros tarnybos darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą Priežiūros tarnyboje;

21. padeda Priežiūros tarnybos direktoriui organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą Priežiūros tarnyboje ir dalyvauti formuojant Priežiūros tarnybos organizacinę kultūrą;

22. padeda Priežiūros tarnybos administracijos skyrių vedėjams vykdyti Priežiūros tarnybos personalo adaptavimą ir integravimą Priežiūros tarnyboje;

23. padeda Priežiūros tarnybos direktoriui formuoti Priežiūros tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Priežiūros tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

24. padeda Priežiūros tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti Priežiūros tarnybos personalo motyvacijos sistemą;

25. pagal kompetenciją kartu su Priežiūros tarnybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Priežiūros tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;

26. rengia Priežiūros tarnybos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Priežiūros tarnybos struktūriniais padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

27. organizuoja Priežiūros tarnybos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

28. padeda Priežiūros tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su Priežiūros tarnybos personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

29. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

30. organizuoja Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

31. organizuoja atostogų suteikimą Priežiūros tarnybos personalui, taip pat veda darbo ir poilsio laiko apskaitą;

32. sudaro ir tvarko bylas Priežiūros tarnybos personalo asmens bylas ir kitas su skyriaus funkcijomis susijusias bylas ir nustatytąja tvarka perduoda Priežiūros tarnybos administracijos darbuotojui, atsakingam už bylų apskaitą;

33. pagal kompetenciją padeda Priežiūros tarnybos direktoriui užtikrinti Priežiūros tarnybos darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

34. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis projektus;

35. padeda Priežiūros tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

36.rengia teisės aktų projektus, metodinius ir kitokius nurodymus Priežiūros tarnybos personalo atrankos, priėmimo į darbą ar valstybės tarnautojų pareigas, Perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo iš jų. mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais Priežiūros tarnybos personalo administravimo klausimais;

37.organizuoja ir atlieka Priežiūros tarnybos darbuotojų paskatinimų įforminimą ir apskaitą;

38. organizuoja Priežiūros tarnybos darbuotojų tarnybinių (drausminių) nuobaudų ir nusižengimų (darbo drausmės pažeidimų) apskaitą. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus atlieka tarnybinius (darbo) tyrimus ir teikia išvadas dėl tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

39. pagal savo kompetenciją organizuoja Priežiūros tarnybos personalo mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą;

40. dalyvauja vertinant Priežiūros tarnybos personalo tarnybinę veiklą, kvalifikacinių klasių suteikimą Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams;

41. padeda organizuoti Priežiūros tarnybos dalykinius susitikimus;

42. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimus teisėkūros, teisės taikymo ir Priežiūros tarnybos personalo administravimo klausimais;

43. organizuoja ir užtikrina viešosios informacijos apie Priežiūros tarnybos veiklą skleidimą:

44. atstovauja Priežiūros tarnybos interesams kitose Lietuvos bei užsienio institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis visose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei veda bylas visose teismų įstaigose:

45. rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus ir nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų įjuos projektus;

46. organizuoja Priežiūros tarnybos bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis:

47.organizuoja tarptautinių ryšių su Europos lošimus prižiūrinčiomis institucijomis palaikymą lošimų ir loterijų kontrolės ir reglamentavimo klausimais;

48. konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

49. organizuoja ir vykdo Priežiūros tarnybos įslaptintų dokumentų valdymą;

50.vykdo viešuosius pirkimus, Priežiūros tarnybos patalpų, tarnybinių automobilių  priežiūrą, apsaugą ir jų naudojimo kontrolę;

51. aprūpina Priežiūros tarnybos administracijos darbuotojus materialinėmis-techninėmis priemonėmis, kontroliuoja Priežiūros tarnybos administracijos darbuotojams išduoto turto naudojimą, atsako už Priežiūros tarnybos materialines vertybes;

52. užtikrina darbų ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę;

53.vykdo materialinių vertybių (medžiagų) apskaitą, pajamuoja, nurašo ir išduoda medžiagas;

54. registruoja, tvarko, apskaito ir saugo Priežiūros tarnybos veiklos dokumentus;

55. kontroliuoja užduočių vykdymo terminus;

56. tvarko iš kitų Priežiūros tarnybos administracijos skyrių ir vyriausiojo specialisto saugojimui perduotas bylas;

57. rengia ir derina Priežiūros tarnybos pasitarimų darbotvarkių projektus;

58. protokoluoja Priežiūros tarnybos pasitarimus;

59. daro atliktų tikrinimų medžiagų, siunčiamų pagal kompetenciją, kopijas ir jas tvirtina;

60. pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose;

61. rengia ir apibendrina informaciją Priežiūros tarnybos interneto svetainei apie Priežiūros tarnybos pasitarimus ir sprendimus;

62. priima, registruoja prašymus neleisti lošti ir persiunčia juos azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms;

63.bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų;

64.informuoja visuomenę apie priklausomybę lošimams, jos formas, žalą, problemas, gydymo būdus, prevenciją ir įvairių įstaigų teikiamą pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų;

65. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.


KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Šiuo metu komisijų ar darbo grupių, sudarytų svarbiems uždaviniams spręsti, nėra sudaryta.

Atnaujinimo data: 2023-11-23