Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Veiklos sričių antikorupcinė analizė ir vertinimas

Veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas, parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

Veiklos sričių antikorupcinė analizė ir vertinimas iki 2022 metų

Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, tame tarpe ir Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, veiklos sritys yra vertinamos antikorupciniu požiūriu. Jeigu veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas, atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti ir kt.), ji yra priskirta prie Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos tikimybė, ir įtraukta į finansų ministro patvirtintą veiklos sričių sąrašą.

Kasmet finansų ministras nustato, kurių iš veiklos sričių, įtrauktų į minėtą sąrašą, antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti šiais metais (2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m.2019 m., 2020 m., 2021 m.). Tokios veiklos sritys pasirenkamos atsižvelgus į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje, informaciją apie korupcijos situaciją finansų ministro valdymo srityje, aktualiausias einamojo laikotarpio šalies problemas ir pan.

Veiklos sričių antikorupcinė analizė ir vertinimas nuo 2022 metų

Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos sričių analizės ir vertinimo procedūros atliekamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Rebublikos finansų minsiterijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. P-43 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos” nustatytą tvarką.

Veiklos sričių analizę ir vertinimą kiekvienų metų III ketvirtį atlieka Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaryta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose veiklos srityse analizuoti.

Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

2023 metų išvada

2022 metų išvada

Dovanų politika 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Lobistinės veiklos deklaravimo ir šios veiklos priežiūros tvarka

Lobistinės veiklos priežiūros Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašas

(2023-08-31 pakeitimas) 

Informacijos apie pažeidimus Lošimų priežiūros tarnyboje administavimas

Informacijos apie pažeidimus administravimo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašas

Pareigų, dėl kurias siekiančių eiti asmenų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją, sąrašas 

(Patvirtintas 2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-24)

Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikia Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba):

1. Priežiūros tarnybos patarėjų;

2. Priežiūros tarnybos skyrių vedėjų;

3. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 1–2 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

Atnaujinimo data: 2023-11-23