>

Pranešėjų apsauga


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas(toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Šis Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pažeidimus Lošimų priežiūros tarnyboje gali pateikti esami ir buvę Lošimų priežiūros tarnybos  tarnautojai ir darbuotojai, ar asmenys susiję su Lošimų priežiūros tarnyba sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pažeidimas – Lošimų priežiūros tarnyboje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Lošimų priežiūros tarnyba.

Taigi, praneškite apie Lošimų priežiūros tarnyboje pastebėtus teisės pažeidimus:

1) galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;

2) administracinį nusižengimą;  

3) tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;

4) šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;

5) ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su šiomis įstaigomis.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu elektroninio pašto adresu [email protected].

Gautos informacijos apie pažeidimus Lošimų priežiūros tarnyboje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašas.

2) Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai;

3) viešai (siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Lošimų priežiūros tarnyboje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1) tiesiogiai  Lošimų priežiūros tarnybai;

2) žodžiu, atvykus į Lošimų priežiūros tarnybą (adresu Ukmergės g. 222, Vilnius) pas kompetentingą subjektą (iš anksto susitarus su atsakingu įstaigos darbuotoju, Lošimų priežiūros tarnybos patarėja Sandra Vitkevičiūte, elektroninio pašto [email protected] );

3) atsiunčiant informaciją apie pažeidimą Lošimų priežiūros tarnybai elektroninio pašto adresu [email protected]

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatytą prašymo formą arba laisva forma –  pranešime nurodant:

  • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jeigu asmens kodo neturima), darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
  • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
  • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;  
  • jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
  • ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
  • kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
  • kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomai ir pateikiamas pasirašytas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės (konfidencialumo užtikrinimas, draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisė gauti kompensaciją, nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas, atleidimas nuo atsakomybės) Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

1) Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas; (prašymo formą rasite aprašo priede)

2) Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; (prašymo formą rasite aprašo priede)

3) Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Kilus klausimams dėl Įstatymo, dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo prašome skambinti ar rašyti:

  • Lietuvos Respublikos prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Išsamiau čia;
  • Lošimų priežiūros tarnybos teisėkūros personalo ir  bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui Arnoldui Dilbai ([email protected]).

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Atnaujinimo data: 2023-11-23