Inesa Baciuškienė yra paskirta Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų apsaugos pareigūne.

Pagrindinė Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Inesa Baciuškienė

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 233 6246, el. p. [email protected]

Bendrasis asmens duomenų reglamentas

Asmens duomenų tvarkymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklės(2019 m. lapkričio 18 d. pakeitimai) (2020 m. liepos 1 d. pakeitimai)(2020 m. rugpjūčio 17 d. pakeitimai)(2021 lapkričio 11 d. pakeitimai)

Prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis forma

Prašymo ištaisyti tvarkomus asmens duomenis forma

Prašymo ištrinti tvarkomus asmens duomenis forma

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-23