Administracinės paslaugos

1. Licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimas arba patikslinimas.

2. Licencijos organizuoti loterijas išdavimas arba patikslinimas.

3. Lošimų organizavimo reglamento, jo pakeitimų ar papildymų tvirtinimas.

4.  Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną išdavimas, pakeitimas arba papildymas.

5. Leidimo steigti lažybų ar totalizatoriaus punktą išdavimas.

6. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus išdavimas, pakeitimas arba papildymas.

7. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

8. Lošimo įrenginio, ketinamo eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, tipo tvirtinimas.

9.Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymas.

10. Asmenų įregistravimas Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre.

11. Žaidimo automato įrašymas į žaidimo automatų sąrašą.

 

Paskelbtų administracinių paslaugų teikimo aprašymai viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje.

Valstybės rinkliavų / mokesčių dydžiai už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas administracines paslaugas (galioja nuo 2023 m. liepos 28 d.)

 

I. Licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšys:

 1. Azartinių lošimų organizavimas.
 2. Didžiųjų / mažųjų loterijų organizavimas.

II.  Licencijas organizuoti didžiąsias arba mažąsias loterijas ir azartinius lošimus bei leidimus atidaryti lošimų organizavimo vietas ir organizuoti nuotolinius lošimus išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

III. Licencijų rūšys:

 1. Licencija organizuoti didžiąsias arba mažąsias loterijas.
 2. Licencija organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais
 3. Licencija organizuoti lošimus B kategorijos automatais.
 4. Licencija organizuoti bingą.
 5. Licencija organizuoti totalizatorių.
 6. Licencija organizuoti lažybas.
 7. Licencija organizuoti nuotolinius lošimus.

Leidimų rūšys:

 1. Leidimai atidaryti lošimo namus (kazino).
 2. Leidimai atidaryti automatų salonus.
 3. Leidimai atidaryti bingo salonus.
 4. Leidimai steigti totalizatoriaus punktus.
 5. Leidimai steigti lažybų punktus.
 6. Leidimai organizuoti nuotolinius lošimus.

IV. Teisės aktai reglamentuojantys didžiųjų loterijų ir azartinių lošimų licencijavimą bei azartinių lošimų organizavimo vietų leidimų išdavimą:

 1. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas.
 2. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas.
 4. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 143 „Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
 5.  Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“.
 6. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-6 „Dėl totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

V.  Asmenys, kuriems gali būti išduodamos licencijos organizuoti didžiąsias / mažąsias loterijas ir lošimus:

 • Lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės), veikiančios Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka bei gavusios šios veiklos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba kai Priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.
 • Didžiąsias / mažąsias loterijas turi teisę organizuoti tik Lietuvos Respublikos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą, veikiančios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkančios Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavusios licenciją organizuoti didžiąsias / mažąsias loterijas.

VI.  Asmenų, teikiančių informaciją apie licencijų organizuoti didžiąsias, mažąsias loterijas ir azartinius lošimus, kontaktai: 

Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Martynas Vosylius, tel. (8 5) 233 6246, tel. (85) 2177174, el. p. [email protected]

Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Drozd, tel. (8 5) 233 6246, tel. (85) 2177173, el. p. [email protected]

Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Liaukevičienė, tel. (8 5) 233 6246, tel. (85) 2104455, el. p. [email protected]

Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Čeikienė, tel. (8 5) 233 6246, tel. (8 5) 2157336, el. p. [email protected]

Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Aleknaitė, tel. (8 5) 233 6246, tel. (8 5) 2177172, el. p. [email protected]

Savo atsiliepimus arba klausimus apie LPT teikiamas administracines paslaugas ir suteiktas konsultacijas galite pateikti elektroninių paštu: [email protected] 

Ūkio subjektai savo pasiūlymus/pastebėjimus dėl klausimynų teikia Priežiūros tarnybos interneto svetainėje https://lpt.lrv.lt nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-26