Korupcijos prevencija

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba), siekdama užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje, vykdo nuolatinį rizikos valdymą bei stebėseną, atlikdama Lošimų priežiūros tarnybos veiklos sričių analizę ir vertinimą, teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, organizuodama Lošimų priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų ugdymą ir švietimą antikorupcijos srityje.

Šių priemonių visuma realiai mažina korupcijos prielaidas dėl Lošimų priežiūros tarnybos vykdomų funkcijų, atliekamų procedūrų, dokumentų rengimo tvarkos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų, teisių ir pareigų, priimamų sprendimų ir jų kontrolės mechanizmų.

Lošimų priežiūros tarnyba antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms, skatina, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.


Lošimų priežiūros tarnyboje laikomasi bendrų antikorupcinio elgesio standartų, vadovaujantisLietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-179 „Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ pakeitimo“ patvirtintomis Antikorupcinio elgesio taisyklėmis. 

Atnaujinimo data: 2023-11-23