>
2024-03-01

Skirta bauda UAB „Top Sport“

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) lošimų organizatoriui UAB „Top Sport“ (toliau – Bendrovė) skyrė 25 000 Eur baudą už tai, kad Bendrovė neužtikrino, jog lošėjas, kuris yra pateikęs prašymą neleisti lošti ir 2022 m. lapkričio 28 d. 09:56:51 yra įtrauktas į Registrą, nuo 2022 m. lapkričio 28 d. 09:56:51 val. iki 2023 m. sausio 27 d. 01:31:06 val. neloštų Bendrovės organizuojamų nuotolinių lošimų, ir tokiu būdu pažeidė ALĮ 10 straipsnio 21 dalies nuostatą, pagal kurią asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti, draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Šių reikalavimų vykdymą privalo užtikrinti lošimų organizatorius.

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Galimus pažeidimus nagrinėja ir siūlymus sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo teikia Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Patariamoji komisija sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.

Visus Patariamosios komisijos sprendimus galite rasti mūsų svetainėje.