Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. P-61

 

KONTROLĖS SKYRIAUS

SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Veiklos planavimas.

4. Priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Skyriaus darbo organizavimas.

6. Patikrinimų ir tyrimų atlikimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

16. Organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis.

17. Organizuoja ir vykdo priemones siekiant užkirsti kelią azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimams.

18. Vykdo priemones, rengia nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.

20. Konsultuoja azartinių lošimų organizatorius apie priimtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, rengia mokymus, rekomendacijas susijusias su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, rengia ataskaitas, kaupia, sistema ir apibendrina informaciją, susijusią su kova pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

22.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

23.1. kalba – anglų arba rusų;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

24.2. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams.

25. Transporto priemonių pažymėjimai:0

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. komunikacija – 4;

26.2. analizė ir pagrindimas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. organizuotumas – 4;

26.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. lyderystė – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. strateginis požiūris – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;

28.2. informacijos valdymas – 4.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. veiklos planavimas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)