Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

 

2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu

 

Nr.: P-45

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Stebėsena ir analizė.

4. Priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Prižiūrimų ūkio subjektų finansinės veiklos analizė.

6. Prižiūrimų ūkio subjektų finansinės veiklos vertinimas ir išvadų teikimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

15. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

18. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 

19. Atlieka azartinių lošimų ir loterijų organizatorių finansinės veiklos analizę, vertina azartinių lošimų ir loterijų organizatorių finansinės veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarką bei sąlygas, reikalavimams.

20. Atlieka azartinių lošimų ir loterijų organizatorių finansinės veiklos duomenų kaupimą ir sisteminimą.

21. Teikia išvadas dėl azartinių lošimų ir loterijų organizatorių finansinės veiklos ir jos rodiklių.

 

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

23.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.3. darbo patirties trukmė – 2 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

24.1. kalba – anglų arba rusų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

25.2. organizuotumas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

25.4. analizė ir pagrindimas – 4;

25.5. komunikacija – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. įžvalgumas – 4;

26.2. informacijos valdymas – 4.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)