Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d.

 

Nr. P-61

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

TEISĖKŪROS, PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. veiklos planavimas;

4.2. administracinių paslaugų teikimas.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Teisinis vertinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Veiklos planai;

6.2. Konsultavimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

14. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

18. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

19. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – teisė (arba);

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

22.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų arba rusų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

23.2. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

24.2. organizuotumas – 3;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. analizė ir pagrindimas – 3;

24.5. komunikacija – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. informacijos valdymas – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. veiklos planavimas – 3;

26.2. teisės išmanymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)