Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Administracinių paslaugų teikimas.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Licencijavimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

11. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

 

13. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus.

14. Nagrinėja asmenų prašymus dėl licencijų (jų patikslinimų, galiojimo panaikinimų) ar leidimų (jų pakeitimų, papildymų, panaikinimų) bei žaidimo automatų įrašymo į žaidimo automatų sąrašą ir vertina su šiais prašymais susijusius dokumentus.

15. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

16. Vertina azartinių lošimų organizavimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų), nuotolinio lošimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų) atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymui bei šių įstatymų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

17. Vertina didžiųjų loterijų taisyklių (jų pakeitimų) atitikimą Lietuvos Respublikos loterijų įstatymui bei šių įstatymų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – teisė (arba);

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

20.1. kalba – anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

21.2. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

22.2. organizuotumas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. analizė ir pagrindimas – 3;

22.5. komunikacija – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. įžvalgumas – 3;

23.2. informacijos valdymas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. veiklos planavimas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)