Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2022 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. P-18

 

 

TEISĖKŪROS, PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

SPECIALISTO (KONSULTANTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) specialisto (konsultanto)

 pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

 

 II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer;

3.3. Mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų ir loterijų organizavimą;

3.5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

3.6. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos darbuotojams.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. Priima asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose bei įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę.

4.2. Atlieka Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazėje esančių duomenų analizę ir rengia duomenų apibendrinimus;

4.3. Informuoja asmenis apie priklausomybę lošimams, jos formas, žalą, problemas, gydymo būdus, prevenciją ir įvairių įstaigų teikiamą pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų.

4.4. Pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Priežiūros tarnybos darbuotojams.

4.5. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos ir užsienio institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

4.6. Renka ir analizuoja informaciją apie užsienio valstybių praktiką probleminio azartinio lošimo prevencijos srityje. 

4.7. Rengia Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazės pažymas;

4.8.  Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.