Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  direktoriaus
2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. P-40
(2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. P-70 redakcija)

KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – specialistas, kurio pareigybė priskiriama A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisėtą, efektyvų, ekonomišką, rezultatyvų Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) biudžeto finansinių išteklių planavimą, veiklos planų finansinės dalies ir investicijų projektų parengimą ir jų vykdymo stebėseną.

III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Bendroji veiklos sritis – finansų ir veiklos planavimas, valdymas ir apskaita.
 
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS 
EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (išsilavinimo sritis – socialiniai mokslai, išsilavinimo kryptys – vadyba, ekonomika);
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, gerai žinoti buhalterinę apskaitą, mokėti ją organizuoti, gebėti analizuoti apskaitos dokumentus, vykdyti materialinių bei finansinių išteklių kontrolę;
6.3. išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
6.4. išmanyti valstybės biudžeto apskaitos mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau – FVAIS);
6.5. žinoti Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių uždavinius ir funkcijas;
6.6. gebėti analizuoti pagal kompetenciją gautus dokumentus, juos įvertinti, apibendrinti ir savarankiškai priimti sprendimus;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, VBAMS ir FVAIS programomis;
6.9. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.10. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos darbuotojams.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Užtikrindamas Priežiūros tarnybos biudžeto finansinių išteklių planavimą, jų vykdymą:
7.1.1. atlieka išlaidų analizes, apskaičiuoja Priežiūros tarnybos lėšų poreikį ateinantiems biudžetiniams metams priemonei vykdyti pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, užpildo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto sudarymo vykdymo formas bei Strateginio planavimo metodikos priedų dalį, skirtą asignavimams;
7.1.2. vykdo periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozes ir teikia jas centralizuotai apskaitos įstaigai;
7.1.3. esant būtinybei, Priežiūros tarnybos direktoriui teikia pasiūlymus atlikti patvirtintų asignavimų pagal sąmatos straipsnius pakeitimus, rengia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) pažymas apie biudžeto asignavimų pakeitimus;
7.1.4. užtikrina informacijos, reikalingos Priežiūros tarnybos metiniam prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planui parengti, pateikimą;
7.1.5. atliekant periodines išlaidų analizes vykdo Priežiūros tarnybai skirtų asignavimų įsisavinimo stebėseną;
7.1.6. vykdo centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų Priežiūros tarnybos tarpinių bei metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei kitų ataskaitų pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir, jei reikia, paskelbimą laiku.
7.2. Užtikrindamas finansų kontrolės vykdymą:
7.2.1. tikrina numatomų vykdyti ūkinių operacijų atitiktį skirtiems asignavimams, nustato lėšų pakankamumą vykdyti inicijuojamą operaciją;
7.2.2. surenka pirminius apskaitos dokumentus, patikrina, ar jie tinkamai įforminti, ir nustatyta tvarka ir terminais pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai.
7.3. Užtikrina Priežiūros tarnybos veiklos planų finansinės dalies bei investicijų projektų parengimą, jų įgyvendinimo stebėseną.
7.4. Sistemina, sudaro, kaupia ir perduoda bylas archyvui pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
7.5. Pagal kompetenciją atlieka teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjekto buhalterinės apskaitos organizavimą, reikalavimų įgyvendinimo stebėseną Priežiūros tarnyboje.
7.6. Pagal kompetenciją teikia Priežiūros tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl veiklos planavimo, finansų valdymo ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
7.7. Pagal kompetenciją rengia Finansų ministerijai, kitoms institucijoms raštų ir kitų dokumentų projektus.
7.8. Pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Priežiūros tarnybos darbuotojams.
7.9. Inicijuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto patikrinimus ir metinę inventorizaciją, užtikrina jos rezultatų teisingumą.
7.10. Kaupia ir sistemina didžiųjų loterijų organizatorių pateiktą informaciją pagal žaidimų pobūdį ir pagal loterijų platinimo būdą.
7.11. Kaupia ir sistemina azartinių lošimų organizatorių pateiktą informaciją pagal lošimų rūšis.
7.12. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimus, siekiant Priežiūros tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.   

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
_____________________
 
Susipažinau
_________________________________________
(Darbuotojo pareigos)
___________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)