Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. P-40

 

TEISĖKŪROS, PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KONSULTANTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (konsultantas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, kurio pareigybė priskiriama A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

3. Pareigybės lygis – A2.

 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal savo kompetenciją suteikti pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų, ir vykdyti galimų problemų dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų prevenciją.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veikos sritis - neigiamų lošimo padarinių prevencija ir mažinimas.

6. Specialiosios veiklos sritys:

6.1. Asmenų konsultavimas ir jų prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose priėmimas.

6.2. Prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose įregistravimas Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (išsilavinimo sritis – socialiniai mokslai, išsilavinimo kryptys – psichologija, sociologija, edukologija).

7.2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

7.3. Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų.

7.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.

7.5. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus ir gebėti juos naudoti.

7.6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

7.7. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją teikti išvadas, pastabas, siūlymus.

7.8. Turėti darbo patirtį socialinio darbo srityje.

7.9. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) darbuotojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8.1. Priima asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose bei įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę.

8.2. Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų.

8.3. Informuoja visuomenę apie priklausomybę lošimams, jos formas, žalą, problemas, gydymo būdus, prevenciją ir įvairių įstaigų teikiamą pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų.

8.4. Pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Priežiūros tarnybos darbuotojams.

8.5. Vykdo galimų problemų dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų prevencinį darbą.

8.6. Pagal savo kompetenciją teikia informaciją Priežiūros tarnybos direktoriui, skyriaus vedėjui dėl pagalbos asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų, teikimo ir priklausomybės nuo azartinių lošimų prevencijos.

8.7. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos ir užsienio institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

8.8. Dalyvauja darbo grupėse, komisijose, sprendžiant pagalbos asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų, ir priklausomybės nuo azartinių lošimų klausimus.

8.9. Pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymų į užklausimus projektus, nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus.

8.10. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, sudaro bylas pagal savo kompetenciją bei teikia informaciją apie savo darbo veiklą.

8.11. Vykdo Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________________

 

Susipažinau

____________________

(Darbuotojo pareigos)

_____________________

(Parašas)

______________________

(Vardas ir pavardė)

______________________

(Data)