Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. P-40

(Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. P-69 redakcija)

 

TEISĖKŪROS, PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

RAŠTVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) raštvedžio pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas – 412005.

 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer;

4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės institucijų veiklos dokumentų valdymą ir naudojimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus, dokumentų saugojimo ir naikinimo reikalavimus bei tvarką;

4.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų ir loterijų organizavimą;

4.5. Gebėti  savarankiškai planuoti  ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigoje saugomų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;

4.7. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos darbuotojams.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Priima ir Dokumentų valdymo sistemoje registruoja gaunamą korespondenciją, pateikia ją Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) direktoriui;

5.2. Dokumentų valdymo sistemoje priima išsiųsti Priežiūros tarnybos direktoriaus pasirašytus dokumentus, juos registruoja, prireikus, padaro kopijas, pildo pašto registrus;

5.3. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Priežiūros tarnybos rengiamus dokumentus ir teisės aktus, prireikus, įsega juos į atitinkamas bylas arba perduoda juos už atitinkamų bylų formavimą atsakingiems darbuotojams;

5.4. Telefonu teikia informaciją asmenims apie dokumentų perdavimą vykdytojams;

5.5. Teikia metodinę ir praktinę pagalbą Priežiūros tarnybos darbuotojams dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

5.6. Pagal teisės aktų reikalavimus sutvarko ir apskaito skyriuje suformuotas bylas. Apskaito iš kitų Priežiūros tarnybos skyrių perduotas bylas. Parengia ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

5.7. Parengia laikino saugojimo bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo akto projektą ir teikia jį derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

5.8. Prireikus, skyriaus vedėjui teikia apibendrintą informaciją apie Priežiūros tarnybos veiklos dokumentų apskaitą;

5.9. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Priežiūros tarnybai ir skyriui Priežiūros tarnybos skyriuose, kitose Lietuvos ir užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.10. Rengia ir teikia  pasirašyti (tvirtinti) direktoriui Priežiūros tarnybos dokumentacijos planą ir kitus bylų apskaitos dokumentus;

5.11. Priima asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose ir įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę;

5.12. Organizuoja pasiruošimą administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui Priežiūros tarnyboje, techniškai aptarnauja bylų nagrinėjimą, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus;

5.13. Rengia proceso dalyviams pranešimus apie administracinių nusižengimų bylų  nagrinėjimą;

5.14. Rengia ir teikia administracinių nusižengimų ir administracinių bylų nagrinėjimui aktualią informaciją;

5.15. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau

__________________________

(Darbuotojo pareigos)

__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

___________________________

(Data)