Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Viešieji ryšiai.

4. Priežiūra ir kontrolė.

5. Administracinių paslaugų teikimas.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

6. Viešųjų ryšių palaikymas.

7. Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė ir tyrimų atlikimas.

8. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų pripažinimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

10. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.

11. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

12. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.

14. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.

15. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.

16. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

17. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

18. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

19. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

20. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

22. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

23. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

24. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

25. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

26. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

 

27. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.

28. Užtikrina tinkamą duomenų ir informacijos, susijusios su personalo administravimu, perdavimą įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas.

29. Nustačius individualų darbo laiko režimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu priima asmenų prašymus ir skundus prieš arba po Priežiūros tarnybos darbo dienos laiko.

30. Rengia ir derina skyriaus veiklos ataskaitų ir planų projektus, Priežiūros tarnybos metinių veiklos planų ir ataskaitų projektus.

31. Priima asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose ir įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę.

 

32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

33. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

33.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

34. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

34.1. kalba – anglų ir vokiečių arba prancūzų arba rusų;

34.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

35. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

35.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

35.2. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams..

36. Transporto priemonių pažymėjimai:0

36.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

37. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

37.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

37.2. organizuotumas – 3;

37.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

37.4. analizė ir pagrindimas – 3;

37.5. komunikacija – 3.

38. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

38.1. informacijos valdymas – 3;

38.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)