Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Priežiūra ir kontrolė.

4. Stebėsena ir analizė.

5. Veiklos planavimas.

6. Tarptautiniai ryšiai.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

7. Ūkio subjektų veiklos tikrinimai ir tyrimai.

8. Prižiūrimų ūkio subjektų veiklos analizė.

9. Įstaigos veiklos analizė.

10. Tarptautinis bendradarbiaimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

12. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

14. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

15. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

16. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

17. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

20. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

21. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

22. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

23. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

24. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

25. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

26. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

27. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

28. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

29. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

30. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

31. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

32. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

33. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

34. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

35. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

36. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

37. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

38. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

 

39. Ruošia Priežiūros tarnybos veiklos ataskaitas, teikia informaciją apie Priežiūros tarnybos, azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių veiklą.

40. Pagal kompetenciją inicijuoja ir vykdo susitikimus, pasitarimus ar kitą veiklą susijusią su teisės aktų pokyčiais azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų priežiūros srityje, teikia siūlymus, rengia mokymus bei prezentacijas susijusias su Priežiūros tarnybos veikla.

41. Analizuoja ir vertina kitų valstybių patirtį valstybės tarnautojui priskirtoje veiklos srityje, teikia pasiūlymus dėl gerosios patirties panaudojimo Lietuvoje.

42. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų.

43. Prižiūri ir aptarnauja Priežiūros tarnybos vidinę informacinę sistemą.

 

44. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

45. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

45.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

46. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

46.1. kalba – prancūzų arba anglų arba vokiečių;

46.2. kalbos mokėjimo lygis – C2.

47. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

47.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

47.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

47.3. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams..

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

48. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

48.1. komunikacija – 4;

48.2. analizė ir pagrindimas – 4;

48.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

48.4. organizuotumas – 4;

48.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

49. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

49.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

50. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

50.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 4;

50.2. veiklos planavimas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)