Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

TEISĖKŪROS, PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Veiklos planavimas.

4. Personalo valdymas.

5. Viešieji pirkimai.

6. Teisė.

7. Dokumentų valdymas.

8. Turto valdymas.

9. Korupcijos prevencija.

10. Viešieji ryšiai.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

11. Metinis veiklos planavimas.

12. Padalinio personalas.

13. Viešieji pirkimai.

14. Teisinis vertinimas.

15. Įstaigos dokumentų valdymas.

16. Įstaigos turtas.

17. Korupcijos prevencijos organizavimas.

18. Viešosios informacijos sklaida.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

19. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

20. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

21. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

22. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

23. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

24. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

25. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

26. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

27. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

28. Atstovauja įstaigą teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose.

29. Vadovauja įstaigos metinio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos rengimui.

 

30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

31.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

31.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.4. darbo patirtis – loterijų ar lošimų srities patirtis;

31.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

32. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

32.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

32.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

33. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

33.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

33.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

33.3. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams..

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

34. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

34.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

34.2. organizuotumas – 4;

34.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

34.4. analizė ir pagrindimas – 4;

34.5. komunikacija – 4.

35. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

35.1. strateginis požiūris – 4;

35.2. veiklos valdymas – 4;

35.3. lyderystė – 4.

36. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

36.1. įžvalgumas – 4.

37. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

37.1. teisės išmanymas – 4;

37.2. korupcijos prevencija – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)