Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. P-40

 

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS

KVALIFIKUOTO DARBUOTOJO (REGISTRATORIAUS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus (toliau – skyrius) registratorius yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama C lygiui.

3. Pareigybės lygis – C.

           

II. PASKIRTIS

4. Registratoriaus pareigybė reikalinga tvarkyti Lietuvos lošimo įrenginių registro (toliau – Registras) duomenis, rengti išvadas dėl Registro duomenų tvarkymo, teikti siūlymus dėl Registro tobulinimo, registruoti nuotolinio lošimo įrenginius.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – vadovaujantis teisės aktais tvarkyti Registro duomenis, nagrinėti ir vertinti Registro duomenims tvarkyti pateiktų dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, registruoti nuotolinio lošimo įrenginius.

 

IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

6.2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.

6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Registro tvarkymą.

6.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

6.6. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) darbuotojams.

             

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

7.1. Nagrinėja ir vertina Registro duomenims tvarkyti pateiktų dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

7.2. Rengia išvadas dėl Registro duomenų tvarkymo.

7.3. Tvarko Registro duomenis.

7.4.  Nustatyta tvarka teikia duomenų išrašus iš Registro.

7.5. Užtikrina Registro duomenų saugumą ir konfidencialumą.

7.6. Reguliariai tikrina Registre esančių duomenų teisingumą ir atitikimą duomenims, nurodytiems lošimo įrenginių sertifikatuose, lošimo įrenginių bandymų ataskaitose, taip pat Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymuose.

7.7. Rengia ataskaitas apie atliktus Registro tvarkymo veiksmus.

7.8. Dalyvauja lošimo automatų specialių tapatumo ženklų, žaidimo automatų plombų ir specialiųjų žaidimo automatų ženklų apskaitos vykdyme.

7.9. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui.

7.10. Kaupia, analizuoja, sistemina ir apskaito Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroniniu būdu perduodamus duomenis, susijusius su valstybės rinkliavomis už Registre atliekamus veiksmus.

7.11. Teikia siūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo galimybių.

7.12. Vykdo kitus Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

7.13. Registruoja nuotolinio lošimo įrenginius.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

 

Susipažinau

_________________________________________

(Darbuotojo pareigos)

___________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)