Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS

VYRESNYSIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Informacinių technologijų valdymas.

4. Administracinių paslaugų teikimas.

5. Priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

6. IS (informacinių sistemų) ir IT (inf.technologijų) infrastruktūros administravimas ir priežiūra.

7. Tipų tvirtinimas.

8. Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė ir tyrimų atlikimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

10. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją.

11. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą.

12. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis ir šalina sutrikimus.

13. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą.

14. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.

16. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją.

17. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas.

18. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

19. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

20. Priima ir aptarnauja asmenis.

21. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

23. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.

24. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

25. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.

26. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

27. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės.

 

28. Vertina naudojamų azartinių lošimų įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymų bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams.

29. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimo.

30. Administruoja Priežiūros tarnybos interneto svetainę.

31. Administruoja Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinę sistemą bei dokumentų ir užduočių valdymo sistemą ir jų tarnybines stotis, prižiūri ir tvarko su tuo susijusią techninę ir programinę įrangą, reguliariai tikrina jų apsaugos patikimumą, teikia siūlymus dėl apsaugos tobulinimo ir sprendžia kitus su tuo susijusius klausimus.

 

32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

33. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

33.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

34. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

34.1. kalba – anglų;

34.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

35. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

35.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

35.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.

35.3. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams..

36. Transporto priemonių pažymėjimai:0

36.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

37. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

37.1. komunikacija – 2;

37.2. analizė ir pagrindimas – 2;

37.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

37.4. organizuotumas – 2;

37.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.

38. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

38.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 2;

38.2. informacijos valdymas – 2.

39. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

39.1. informacinių technologijų valdymas – 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)