Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Priežiūra ir kontrolė.

4. Administracinių paslaugų teikimas.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė ir tyrimų atlikimas.

6. Tipų tvirtinimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

11. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

13. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

17. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

 

18. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimo, registruoja nuotolinio lošimo įrenginius.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.

20. Nustačius individualų darbo laiko režimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu priima asmenų prašymus ir skundus prieš arba po Priežiūros tarnybos darbo dienos laiko.

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

23.1. kalba – anglų;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

24.2. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams..

25. Transporto priemonių pažymėjimai:0

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. komunikacija – 3;

26.2. analizė ir pagrindimas – 3;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

26.4. organizuotumas – 3;

26.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

27.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. teisės išmanymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)