Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS

VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Veiklos planavimas.

4. Priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Skyriaus veiklos organizavimas ir vadovavimas.

6. Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė ir tyrimų atlikimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

16. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.

17. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų.

18. Atlieka duomenų apsaugos pareigūno pareigas ir vykdo Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu pavestas duomenų apsaugos pareigūno užduotis.

19. Atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais, bei organizuoja ir vykdo priemones siekiant užkirsti kelią azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimams.

20. Atlieka tyrimus dėl asmenų, Priežiūros tarnybai nepateikusių ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijos ir azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė (arba);

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

23.1. kalba – anglų;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

24.2. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams..

25. Transporto priemonių pažymėjimai:0

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

26.2. organizuotumas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. analizė ir pagrindimas – 4;

26.5. komunikacija – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. strateginis požiūris – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. lyderystė – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. informacijos valdymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)