Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. P-61

 

 

LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ SKYRIUS

SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. administracinių paslaugų teikimas.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Skyriaus veiklos organizavimas ir kontroliavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Licencijavimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

16. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

17. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus ar savo iniciatyva rengia bei Priežiūros tarnybai teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir loterijų organizavimu, jų priežiūra, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios.

18. Nagrinėja asmenų prašymus dėl licencijų (jų patikslinimų, galiojimo panaikinimų) ar leidimų (jų pakeitimų, papildymų, panaikinimų) bei žaidimo automatų įrašymo į žaidimo automatų sąrašą ir vertina su šiais prašymais susijusius dokumentus.

19. Vertina azartinių lošimų organizavimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų), nuotolinio lošimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų) atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymui bei šių įstatymų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

20. Vertina didžiųjų loterijų taisyklių (jų pakeitimų) atitikimą Lietuvos Respublikos loterijų įstatymui bei šių įstatymų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė (arba);

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

23.1. kalba – anglų ir prancūzų ir rusų ir vokiečių;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

24.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

24.3. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams..

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. komunikacija – 4;

25.2. analizė ir pagrindimas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

25.4. organizuotumas – 4;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. lyderystė – 4;

26.2. veiklos valdymas – 4;

26.3. strateginis požiūris – 4.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. įžvalgumas – 4.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4;

28.2. veiklos planavimas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)