Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį bakalauro arba magistro išsilavinimą.
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
3. Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų.
4. Būti gerai susipažinusiu su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
5. Išmanyti baudžiamąją teisę, civilinę teisę, administracinę teisę, komercinę teisę, mokesčių teisę, bendruosius viešosios bei privatinės teisės principus.
6. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.
7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.
2. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusių su skyriaus funkcijomis, projektus ir tiria pranešimus, pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus. 
3. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.
4. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas. 
5. Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja, pagal skyriaus kompetenciją gina Priežiūros tarnybos interesus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir veda bylas teismų įstaigose. 
6. Organizuoja ir atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklą, patikrinimus siekiant nustatyti kaip laikomasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų, nuotolinio lošimo reglamento ir lošimo reglamento lošimų organizavimo vietose, taip pat didžiųjų loterijų taisyklių jų organizavimo ir bilietų platinimo, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais. 
7. Organizuoja ir atlieka tyrimus dėl azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.
8. Organizuoja ir vykdo priemones, susijusias su azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų prevencija.
9. Vykdo priemones, rengia sprendimų projektus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
10. Pagal pavedimus vykdo stebėsenas ir kontrolę dėl atitikimo Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme nustatytiems reikalavimams. 
11. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
12. Vadovauja azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas organizuojančių subjektų patikrinimų grupėms. 
13. Rengia skyriaus veiklos ataskaitų ir planų projektus. 
14. Vykdo Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu. 
15. Atlieka azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės veiklos analizę, vertina azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarką bei sąlygas, reikalavimams.
16. Teikia išvadas bei įsakymų projektus dėl azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės veiklos ir jos rodiklių.