Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro išsilavinimą;
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer;
3. Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų;
4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymais ir jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teises aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
5. Išmanyti administracinę teisę, darbo teisę, bendruosius viešosios bei privatinės teisės principus;
6. Būti susipažinusiam su teismų praktika, susijusia su azartiniais lošimais, loterijomis ir darbo teise, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose;
7. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus Priežiūros tarnybos direktoriui teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl Priežiūros tarnybos darbuotojų ir kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
3. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų ir Priežiūros tarnybos sudaromų sutarčių projektus;
4. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys lošimų ir loterijų organizavimą;
5. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais ir dėl jų derinimo;
6. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia ieškinius (skundus), atsiliepimus į ieškinius (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
7. Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja, gina Priežiūros tarnybos interesus visose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir veda bylas visose teismų įstaigose;
8. Nustatyta tvarka dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9. Rengia Priežiūros tarnybos ir skyriaus veiklos ataskaitų ir planų projektus; 
10. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus ir nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus;
11. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos struktūriniuose padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybą Lietuvos ir užsienio institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
12. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
13. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją ir jas perduoda atsakingam už bylų apskaitą darbuotojui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą;
14. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.