Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
3. Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų.
4. Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą.
5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.
6. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
7. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją teikti išvadas, pastabas, siūlymus.
8.  Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos darbuotojams.
9. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Priima, registruoja gaunamą korespondenciją, pateikia ją Priežiūros tarnybos direktoriui.
2. Organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Priežiūros tarnyba, administravimą, apsaugą ir kontrolę.
3. Priežiūros tarnybos direktoriaus peržiūrėtus dokumentus pagal rezoliucijas perduoda vykdytojams.
4. Priima išsiųsti Priežiūros tarnybos direktoriaus pasirašytus dokumentus, juos registruoja, prireikus padaro kopijas, pildo pašto registrus.
5. Registruoja Priežiūros tarnybos rengiamus dokumentus ir teisės aktus, įsega juos į atitinkamas bylas arba perduoda juos už atitinkamų bylų formavimą atsakingiems darbuotojams.
6. Telefonu teikia informaciją apie dokumentų perdavimą vykdytojams.
7. Teikia metodinę ir praktinę pagalbą Priežiūros tarnybos darbuotojams dokumentų rengimo ir valdymo klausimais.
8. Pagal teisės aktų reikalavimus sutvarko ir apskaito skyriuje suformuotas bylas. Apskaito iš kitų Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių perduotas bylas. Parengia ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
9. Parengia laikino saugojimo bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo akto projektą ir teikia jį derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
10. Prireikus skyriaus vedėjui teikia apibendrintą informaciją apie Priežiūros tarnybos veiklos dokumentų apskaitą.
11. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Priežiūros tarnybai ir skyriui Priežiūros tarnybos struktūriniuose padaliniuose, kitose Lietuvos ir užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
12. Pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymų į užklausimus projektus, nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus.
13. Priima asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose ir įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę.
14. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.