Pareigų aprašymas Spausdinti


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, darbų ir gaisrinę saugą ir gebėti juos taikyti praktikoje.
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir darbų ir gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.
5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. 
6. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją teikti išvadas, pastabas, siūlymus.
7. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos darbuotojams.
8. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją. 
2. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus. 
3. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais. 
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 
5. Atlieka pirminę turto apskaitą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją. 
6. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones ir instruktažus. 
7. Organizuoja ir vykdo priešgaisrinės saugos priemones ir instruktažus. 
8. Organizuoja turto naudojimą. 
9. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį. 
10. Vykdo turto priežiūrą. 
11. Prireikus pristato Priežiūros tarnybos siunčiamą korespondenciją adresatams.
12. Prireikus atlieka vairuotojo funkcijas. 
13. Pagal savo kompetenciją teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklos  tobulinimo. 
14. Vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus. 
15. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.