Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer;
3. Mokėti C1 lygiu dvi iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų;
4. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
5. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų, loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimą, jų priežiūrą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teises aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
6. Išmanyti administracinę teisę.
7. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas. 

8. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus.
2. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.
3. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.
4. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar didžiųjų loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.
5. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka tyrimus dėl asmenų, Priežiūros tarnybai nepateikusių ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijos ir azartinių lošimų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.
7. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
8. Organizuoja Priežiūros tarnybos bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis ir užtikrina viešosios informacijos apie Priežiūros tarnybos veiklą skleidimą.
9. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus pagal savo  kompetenciją palaiko  tarptautinius  ryšius   su   Europos  lošimus  prižiūrinčiomis institucijomis lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimo kontrolės ir reglamentavimo klausimais.
10. Rengia ir derina skyriaus veiklos ataskaitų ir planų projektus,  Priežiūros tarnybos metinių veiklos planų ir ataskaitų projektus.
11.  Užtikrina tinkamą duomenų ir informacijos, susijusios su personalo administravimu, perdavimą įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas.
12. Nustačius individualų darbo laiko režimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu priima asmenų prašymus ir skundus prieš arba po Priežiūros tarnybos darbo dienos laiko.
13. Priima asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose ir įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę.
14. Nagrinėja dokumentus, kurių reikia pripažinimui ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams bei rengia išvadas ir įsakymų projektus šiais klausimais.
15. Atlieka lošimo automatų laimėjimų fondų stebėseną.
16. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.