Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį). 
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook ir Internet Explorer.
3. Mokėti B1 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių arba prancūzų.
4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų bei loterijų organizavimą, jų priežiūrą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
5. Išmanyti administracinę teisę ir mokesčių teisę. 
6. Būti susipažinusiam su teismų praktika, susijusia su azartiniais lošimais ir loterijomis.
7. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. 
8. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį azartinių lošimų ir loterijų priežiūros srityje. 
9. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas. 
10. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Priežiūros tarnybos veikla, funkcijomis, darbo rezultatais.
2. Rengia Priežiūros tarnybos veiklai reikalingą medžiagą.
3. Analizuoja Priežiūros tarnybos gautus prašymus, skundus, raštus ir kitus dokumentus, rengia atsakymų į juos projektus, konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 
4. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus.
5. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų.
6. Dalyvauja Priežiūros tarnybos atliekamuose patikrinimuose ir tyrimuose.
7. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, koordinuoja veiklą bendradarbiavimo srityje.
8. Analizuoja azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių veiklą, vertina jos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarką bei sąlygas, reikalavimams.
9. Prižiūri ir aptarnauja Priežiūros tarnybos vidinę informacinę sistemą.
10. Ruošia Priežiūros tarnybos veiklos ataskaitas, teikia informaciją apie Priežiūros tarnybos, azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių veiklą. 
11. Pagal kompetenciją inicijuoja ir vykdo susitikimus, pasitarimus ar kitą veiklą susijusią su teisės aktų pokyčiais azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų priežiūros srityje, teikia siūlymus, rengia mokymus bei prezentacijas susijusias su Priežiūros tarnybos veikla.
12. Analizuoja ir vertina kitų valstybių patirtį valstybės tarnautojui priskirtoje veiklos srityje, teikia pasiūlymus dėl gerosios patirties panaudojimo Lietuvoje.
13. Pagal kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose. 
14. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.