Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą.
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
3. Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų.
4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teises aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
5. Išmanyti administracinę teisę, bendruosius viešosios ir privatinės teisės principus.
6. Būti susipažinusiam su teismų praktika, susijusia su azartiniais lošimais ir loterijomis.
7. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei skyriaus veiklą.
8. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį.
9. Žinoti Priežiūros tarnybos struktūrą ir struktūrinių padalinių uždavinius ir funkcijas. 
10. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
11. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Vadovauja skyriui ir atsako už tai, kad skyrius tinkamai atliktų jam priskirtas funkcijas. 
2. Organizuoja skyriaus darbą ir paskirsto skyriui paskirtus darbus tarp skyriaus  darbuotojų, kontroliuoja jų  vykdymą.
3. Priežiūros tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą. 
4. Teikia pasiūlymus Priežiūros tarnybos direktoriui dėl skyriaus struktūros ir pareigų sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo.
5. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.6. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus Priežiūros tarnybos direktoriui teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų.
7. Vertina kitų Priežiūros tarnybos skyrių parengtus teisės aktų, išvadų ar patikrinimo aktų projektus ir teikia teisines išvadas.
8. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus. 
9. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo ir skyriaus veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją.
10. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.
11. Nustatyta tvarka dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
12. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.
13. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
14. Padeda Priežiūros tarnybos direktoriui formuoti  Priežiūros tarnybos žmogiškųjų išteklių plėtrą ir organizacinę kultūrą.
15. Užtikrina Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams.   
16.  Koordinuoja visuomenės informavimą apie Priežiūros tarnybos veiklą.
17. Rengia Priežiūros tarnybos vardu teikiamus procesinius dokumentus.
18. Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybos interesus visose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir veda bylas visose teismų įstaigose.
19. Organizuoja ir vykdo įslaptintų dokumentų valdymą.
20. Pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose bei užtikrina Priežiūros tarnybos skyriaus parengtos ir teikiamos medžiagos kokybę ir atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams. 
21. Organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą Priežiūros tarnyboje ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimą Priežiūros tarnyboje.    
22. Koordinuoja ir organizuoja tinkamų Priežiūros tarnybos darbuotojų darbo sąlygų sudarymą, aprūpinimą reikalingomis darbo priemonėmis, atsargomis ir materialinėmis vertybėmis. 
23. Koordinuoja ir organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą.
24. Teikia Priežiūros tarnybos direktoriui Priežiūros tarnybos metinių veiklos planų ir ataskaitų projektus, suderintus su kitais Priežiūros tarnybos struktūriniais padaliniais.
25. Vizuoja visus Priežiūros tarnybos direktoriui teikiamus teisės aktų projektus ir sutartis, kad jie atitiktų teisės technikos reikalavimams ir neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisės aktams.
26. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.