Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Registro tvarkymą.

5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

6. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) darbuotojams.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. Nagrinėja ir vertina Registro duomenims tvarkyti pateiktų dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

2. Rengia išvadas dėl Registro duomenų tvarkymo.

3. Tvarko Registro duomenis.

4.  Nustatyta tvarka teikia duomenų išrašus iš Registro.

5. Užtikrina Registro duomenų saugumą ir konfidencialumą.

6. Reguliariai tikrina Registre esančių duomenų teisingumą ir atitikimą duomenims, nurodytiems lošimo įrenginių sertifikatuose, lošimo įrenginių bandymų ataskaitose, taip pat Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymuose.

7. Rengia ataskaitas apie atliktus Registro tvarkymo veiksmus.

8. Dalyvauja lošimo automatų specialių tapatumo ženklų, žaidimo automatų plombų ir specialiųjų žaidimo automatų ženklų apskaitos vykdyme.

9. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui.

10. Kaupia, analizuoja, sistemina ir apskaito Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroniniu būdu perduodamus duomenis, susijusius su valstybės rinkliavomis už Registre atliekamus veiksmus.

11. Teikia siūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo galimybių.

12. Vykdo kitus Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

13. Registruoja nuotolinio lošimo įrenginius.