Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
3. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklėmis. 
4. Išmanyti informacines technologijas, taikomąją elektroniką ir sugebėti analizuoti techninę dokumentaciją. 
5. Mokėti B1 lygiu anglų kalbą. 
6. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.
7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.
2. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą. 
3. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.
4. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas. 
5. Nagrinėja dokumentus, kurių reikia patvirtinti lošimo įrenginių tipus ir kitais su lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimo priežiūra ir kontrole, lošimo įrenginių tipais susijusiais klausimais, taip pat rengia išvadas ir įsakymų projektus šiais klausimais. 
6. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar didžiųjų loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais. 
7. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka tyrimus dėl asmenų, Priežiūros tarnybai nepateikusių ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijos ir azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.
8. Vertina naudojamų azartinių lošimų įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymų bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams.
9. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimo.
10. Administruoja Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinę sistemą bei dokumentų ir užduočių valdymo sistemą ir jų tarnybines stotis, prižiūri ir tvarko su tuo susijusią techninę ir programinę įrangą, reguliariai tikrina jų apsaugos patikimumą, teikia siūlymus dėl apsaugos tobulinimo ir sprendžia kitus su tuo susijusius klausimus.
11. Užtikrina Priežiūros tarnybos kompiuterių tinklo darbingumą, stebi ir kontroliuoja, kaip naudojami jo resursai.
12. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tinklų apsaugą, užtikrina antivirusinę duomenų apsaugą.
13. Periodiškai atlieka kompiuterinės technikos ir kompiuterių tinklo profilaktikos darbus.
14. Konsultuoja Priežiūros tarnybos darbuotojus programinės įrangos vartojimo klausimais, prireikus ją atnaujina.
15. Dalyvauja įgyjant ir diegia kompiuterines programas Priežiūros tarnybos kompiuteriuose.
16. Administruoja Priežiūros tarnybos interneto svetainę.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
18. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
19. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.