Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.

5. Išmanyti administracinę teisę, informacines technologijas bei sugebėti analizuoti techninę dokumentaciją.

6. Išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus.

2. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus Priežiūros tarnybai teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų.

3. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.

4. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.

5. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.

6. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.

7. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

8. Nagrinėja dokumentus, kurių reikia patvirtinti lošimo įrenginių tipus ir kitais su lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimu, jų technine kontrole susijusiais klausimais bei rengia išvadas ir įsakymų projektus šiais klausimais.

9. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar didžiųjų loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.

10. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka tyrimus dėl asmenų, Priežiūros tarnybai nepateikusių ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijos ir azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.

11. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimo, registruoja nuotolinio lošimo įrenginius.

12. Vertina naudojamų lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo bei jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams.

13. Rengia skyriaus veiklos ataskaitų ir planų projektus.

14. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

15. Nustačius individualų darbo laiko režimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu priima asmenų prašymus ir skundus prieš arba po Priežiūros tarnybos darbo dienos laiko.

16. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.