Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.

2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

3. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.

4. Turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį Valstybės informacinių sistemų (registrų) ar žinybinių registrų duomenų tvarkymo srityje.

5. Išmanyti bendruosius viešosios ir privatinės teisės principus, administracinę teisę.

6. Išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus.

2. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus Priežiūros tarnybai teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų.

3. Priežiūros tarnybos direktoriui, skyriaus vedėjui pavedus ar savo iniciatyva rengia bei Priežiūros tarnybai teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimu, jų priežiūra, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios.

4. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.

5. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.

6. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.

7. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.

8. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

9. Nesant darbuotojo atsakingo už Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymą, tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenis.

10. Nagrinėja dokumentus, susijusius su lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimu, jų kontrole, rengia išvadas šiais klausimais.

11. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar didžiųjų loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.

12. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka tyrimus dėl asmenų, Priežiūros tarnybai nepateikusių ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijos ir azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.

13. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų eksploatavimo.

14. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

15. Rengia skyriaus veiklos ataskaitų ir planų projektus.

16. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.