Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

3. Mokėti B1 lygiu anglų kalbą.

4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.

5. Išmanyti administracinę teisę, informacines technologijas, elektroninės informacijos saugos užtikrinimo principus bei sugebėti analizuoti techninę dokumentaciją.

6. Turėti 1 metų darbo patirtį sprendžiant lošimo įrenginių techninės kontrolės klausimus.

7. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

8. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

9. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Vadovauja skyriui, organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriui paskirtus darbus tarp skyriaus darbuotojų ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už tai, kad skyrius tinkamai atliktų skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

2. Priežiūros tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą.

3. Teikia pasiūlymus Priežiūros tarnybos direktoriui dėl skyriaus struktūros ir etatų sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, kad būtų užtikrintas efektyvus skyriaus personalo valdymas.

4. Siekdamas įgyvendinti Priežiūros tarnybos funkcijas, Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus ar savo iniciatyva rengia bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su azartinių lošimų ir loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimu ir jų priežiūra bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų.

5. Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.

6. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.

7. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.

8. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus.

9. Pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose, užtikrina skyriaus parengtos ir teikiamos medžiagos kokybę ir atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

10. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

11. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar loterijų bei žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais, bei organizuoja ir vykdo priemones siekiant užkirsti kelią azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimams.

12. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus atlieka tyrimus dėl asmenų, Priežiūros tarnybai nepateikusių ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijos ir azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.

13. Vertina naudojamų lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo bei jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams.

14. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių bei žaidimo automatų.

15. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

16. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.