Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą.

2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

3. Mokėti B1 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių arba prancūzų.

4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.

5. Išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus.

2. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus Priežiūros tarnybai teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų.

3. Priežiūros tarnybos direktoriui, skyriaus vedėjui pavedus ar savo iniciatyva rengia ir Priežiūros tarnybai teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimu, jų priežiūra, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios.

4. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.

5. Priežiūros tarnybos direktoriui,  skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus ir nagrinėja asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymuose bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nurodytų licencijų (išdavimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo)  ar leidimų (išdavimo, pakeitimo, papildymo, panaikinimo) bei žaidimo automatų įrašymo į žaidimo automatų sąrašą ir vertina su šiais prašymais susijusius dokumentus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.

6. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

7. Vertina azartinių lošimų organizavimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų), nuotolinio lošimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų) atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymui ir didžiųjų loterijų taisyklių (jų pakeitimų ir papildymų) atitikimą Lietuvos Respublikos loterijų įstatymui bei šių įstatymų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nuostatoms, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.

8. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

9. Priežiūros tarnybos interneto svetainės tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos interneto svetainei skirtą informaciją.

10. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.

11. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.