Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą.

2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

3. Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų.

4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.

5. Išmanyti civilinę teisę, administracinę teisę, bendruosius viešosios bei privatinės teisės principus.

6. Išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

8. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Vadovauja skyriui ir atsako už tai, kad skyrius tinkamai atliktų skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

2. Organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriui paskirtus darbus tarp skyriaus darbuotojų, kontroliuoja jų vykdymą.

3. Priežiūros tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą.

4. Teikia pasiūlymus Priežiūros tarnybos direktoriui dėl skyriaus struktūros ir etatų sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo.

5. Gavęs Priežiūros tarnybos direktoriaus įpareigojimą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tiria skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinius (drausminius) nusižengimus (arba dalyvauja Priežiūros tarnybos sudarytoje komisijoje), taip pat inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą.

6. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

7. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus.

8. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus Priežiūros tarnybai teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų.

9. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus ar savo iniciatyva rengia bei Priežiūros tarnybai teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir loterijų organizavimu, jų priežiūra, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios.

10. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.

11. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.

12. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.

13. Pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose bei užtikrina skyriaus parengtos ir teikiamos medžiagos kokybę ir atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

14. Nagrinėja asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymuose bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nurodytų licencijų (jų patikslinimų, galiojimo panaikinimų), leidimų (jų pakeitimų, papildymų, panaikinimų) ar žaidimo automatų įrašymo į žaidimo automatų sąrašą ir vertina su šiais prašymais susijusius dokumentus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.

15. Vertina azartinių lošimų organizavimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų), nuotolinio lošimo reglamentų (jų pakeitimų ir papildymų) atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymui ir didžiųjų loterijų taisyklių (jų pakeitimų ir papildymų) atitikimą Lietuvos Respublikos loterijų įstatymui bei šių įstatymų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nuostatoms, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.

16. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

17. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.