Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį). 
2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
3. Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių arba prancūzų.
4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų, Lietuvos Respublikos loterijų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų bei loterijų organizavimą, jų priežiūrą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, procesinių dokumentų rengimo metodika.
5. Išmanyti administracinę teisę ir mokesčių teisę. 
6. Būti susipažinusiam su teismų praktika, susijusia su azartiniais lošimais ir loterijomis.
7. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei skyriaus veiklą. 
8. Turėti patirties azartinių lošimų ir loterijų kontrolės srityje arba patirties, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius azartinių lošimų ar loterijų organizavimo sąlygas, tvarką ir kontrolę. 
9. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas. 
10. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Vadovauja skyriui ir atsako už tai, kad skyrius tinkamai atliktų skyriaus funkcijas. 
2. Organizuoja skyriaus darbą ir paskirsto skyriui paskirtus darbus tarp skyriaus darbuotojų, kontroliuoja jų vykdymą.
3. Priežiūros tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą.  
4. Teikia pasiūlymus Priežiūros tarnybos direktoriui dėl skyriaus struktūros ir etatų sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo.
5. Pagal Priežiūros tarnybos kompetenciją Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų projektus. 
6. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus Priežiūros tarnybos direktoriui teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų.
7. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia bei Priežiūros tarnybos direktoriui teikia siūlymų projektus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimu, jų priežiūra, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios.
8. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus. 
9. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo ir skyriaus veikla, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.  
10. Priežiūros tarnybos direktoriui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus. 
11. Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus. 
12. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.
13. Organizuoja ir atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklą, patikrinimus siekiant nustatyti kaip laikomasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų, nuotolinio lošimo reglamento ir lošimo reglamento lošimų organizavimo vietose, taip pat didžiųjų loterijų taisyklių jų organizavimo ir bilietų platinimo, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.
14. Organizuoja ir atlieka tyrimus dėl azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.
15. Organizuoja ir vykdo priemones siekiant užkirsti kelią azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimams.
16. Analizuoja azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinę veiklą, vertina jos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarką bei sąlygas, reikalavimams.
17. Teikia išvadas bei rengia įsakymų projektus dėl azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės veiklos ir finansinės veiklos rodiklių. 
18. Vykdo priemones, rengia nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
19. Konsultuoja azartinių lošimų organizatorius apie priimtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, rengia mokymus, rekomendacijas susijusias su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, rengia ataskaitas, kaupia, sistema ir apibendrina informaciją, susijusią su kova pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
20. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
21. Organizuoja azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės veiklos duomenų kaupimą ir sisteminimą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.
22. Organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis.
23. Pagal skyriaus kompetenciją pristato klausimus Priežiūros tarnybos pasitarimuose bei užtikrina Priežiūros tarnybos skyriaus parengtos ir teikiamos medžiagos kokybę ir atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams. 
24. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.