BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


 • Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Virginijus Daukšys
  Direktorius
 • Patarėjai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sandra Vitkevičiūtė
  404
  Ilmantė Spėčienė
 • Kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ingrida Žaldarienė
  Audrius Merkelis
  Irma Venckuvienė
  Saulė Bakšienė
  Inga Šriubšaitė
  Alina Česonienė

  PATVIRTINTA

  Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

  Respublikos finansų ministerijos

  2019 m. birželio 7d. direktoriaus įsakymu Nr. V-4

   

  LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS KONTROLĖS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

                  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Priežiūros tarnybos nuostatais, Priežiūros tarnybos darbo reglamentu,  finansų ministro ir Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3.  Skyriaus uždavinys - užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su azartinių  lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių priežiūra atitiktų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymuose bei kituose teisės aktuose, nustatytus reikalavimus.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. organizuoja ir atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklą, patikrinimus su tikslu nustatyti, kaip laikomasi Azartinių lošimų įstatymo, Loterijų įstatymo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

  4.2. atlieka stebėseną ir vykdo kitas priemones siekiant užkirsti kelią azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo tvarkos pažeidimams;

  4.3. teikia išvadas dėl azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinės atskaitomybės ir finansinės veiklos rodiklių;

  4.4. vykdo priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui.

  5. Atstovauja Priežiūros tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Priežiūros tarnybos priimtų sprendimų;

  6.  Atlieka tyrimus dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų Lietuvos Respublikoje ir rengia išvadas, prašymus ir kitus dokumentus šiais klausimais;

  7. Dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus;

                        8. Esant Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimui rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

  9. Konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  10. Organizuoja ir atlieka tyrimus dėl azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklos licencijų neturinčių subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos teisės aktus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

  11. Nagrinėja prašymus, pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  12. Teikia išvadas dėl kitų institucijų Priežiūros tarnybai pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  13. Atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos uždavinio įgyvendinimu.

   

  III SKYRIUS

  TEISĖS

   

  14. Skyrius turi teisę:

  14.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  14.2. gauti iš Priežiūros tarnybos  struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  14.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Priežiūros tarnybos  direktoriui.

  15.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  16. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų, Priežiūros tarnybos direktorius.

  17. Skyriaus vedėjas:

  17.1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  17.2. paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams;

  17.3. duoda Skyriaus valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;

  17.4. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus,  kitus dokumentus;

  17.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

  18. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas Priežiūros tarnybos direktoriaus  paskirtas valstybės tarnautojas.

  19. Skyriaus valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

   

  V SKYRIUS

  Baigiamosios nuostatos

   

  20. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  21. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Priežiūros tarnybos direktoriaus  sprendimu.

  22. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

   

  _____________________

   

   

 • Licencijų ir leidimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Martynas Vosylius
  Karolina Drozd
  Vitalija Liaukevičienė
  Giedrė Čeikienė

  PATVIRTINTA

  Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos

  finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio  7  d. įsakymu Nr. V-4

   

  LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Licencijų ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius) yra Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Priežiūros tarnybos nuostatais, Priežiūros tarnybos  darbo reglamentu,  finansų ministro ir Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus uždavinys - užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su licencijų ir leidimų organizuoti azartinius lošimus išdavimu, licencijų organizuoti didžiąsias loterijas išdavimu, lošimų organizavimo reglamentų tvirtinimu, loterijų taisyklių derinimu ir žaidimo automatų įrašymu į žaidimo automatų sąrašą, atitiktų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir Loterijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. nagrinėja asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir Loterijų įstatyme nurodytų licencijų ir leidimų išdavimo (jų pakeitimo ar papildymo), vertina su šiais prašymais susijusius dokumentus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

  4.2. nagrinėja asmenų prašymus dėl azartinių lošimų organizavimo reglamentų tvirtinimo  ir loterijų taisyklių derinimo, žaidimo automatų įrašymo į žaidimo automatų sąrašą, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

  4.3. esant Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimui rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

  4.4. konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  4.5. nagrinėja prašymus, pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  4.6 teikia išvadas dėl kitų institucijų Priežiūros tarnybai pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  4.7. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos uždavinio įgyvendinimu.

   

  III SKYRIUS

  TEISĖS

   

  5. Skyrius turi teisę:

  5.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  5.2. gauti iš Priežiūros tarnybos  struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  5.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Priežiūros tarnybos  direktoriui.

  6.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų, Priežiūros tarnybos direktorius.

  8. Skyriaus vedėjas:

  8.1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  8.2. paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams;

  8.3. duoda Skyriaus valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;

  8.4. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus,  kitus dokumentus;

  8.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

  9. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas Priežiūros tarnybos direktoriaus  paskirtas valstybės tarnautojas.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai  tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

   

  V SKYRIUS

  Baigiamosios nuostatos

   

  11. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Priežiūros tarnybos direktoriaus  sprendimu.

  13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

   

  _____________________

   

 • Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Justina Maželytė
  Toma Maželienė
  Skirmantė Paukštienė

                                                                                             PATVIRTINTA

            Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

         Respublikos finansų ministerijos

  direktoriaus 2019 m.  birželio  7 d. įsakymu Nr. V-4

   

  LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyrius (toliau – Skyrius) yra Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Priežiūros tarnybos nuostatais, Priežiūros tarnybos darbo reglamentu,  finansų ministro ir Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3.  Svarbiausi uždaviniai:

   1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su lošimo įrenginių tipų tvirtinimu, žaidimo automatų įrašymu į žaidimo automatų sąrašą ir nuotolinio lošimo įrenginių registravimu, atitiktų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
   2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su Lietuvos lošimo įrenginių registro ir Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro tvarkymu, atitiktų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
   3. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su naudojamų lošimo įrenginių, nuotolinio lošimo įrenginių ir žaidimo automatų priežiūra, atitiktų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. nagrinėja prašymus patvirtinti lošimo įrenginių tipus ir registruoti nuotolinio lošimo įrenginius;

  4.2. išduoda lošimo automatų specialų tapatumo ženklą, žaidimo automato plombą ir specialų žaidimo automato ženklą bei rengia išvadas šiais klausimais.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2. punkte nurodytą uždavinį atlieka šias funkcijas:

  5.1. nagrinėja prašymus įrašyti lošimo įrenginius į Lietuvos lošimo įrenginių registrą, pakeisti, papildyti ar taisyti jo duomenis;

  5.2. tvarko Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais;

              6.2. organizuoja ir vykdo priemones siekiant užkirsti kelią azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimo tvarkos pažeidimams;

  6.3. vertina naudojamų lošimų įrenginių, nuotolinio lošimo įrenginių ir žaidimo automatų atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

  7. Užtikrina Priežiūros tarnybos kompiuterių tinklo veikimą, kompiuterių programų diegimą, Priežiūros tarnybos interneto svetainės kūrimą ir papildymą;

  8.  Atlieka tyrimus dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų Lietuvos Respublikoje ir rengia išvadas, prašymus ir kitus dokumentus šiais klausimais;

  9. Dėl padaryto administracinio nusižengimo surašo administracinio nusižengimo protokolus;

                        10. Esant Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimui rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

  11. Konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  12. Nagrinėja prašymus, pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  13. Teikia išvadas dėl kitų institucijų Priežiūros tarnybai pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  14. Atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos uždavinio įgyvendinimu.

   

  III SKYRIUS

  TEISĖS

   

  15. Skyrius turi teisę:

  15.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  15.2. gauti iš Priežiūros tarnybos  struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  15.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Priežiūros tarnybos  direktoriui.

  16. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  17. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų, Priežiūros tarnybos direktorius.

  18. Skyriaus vedėjas:

  18.1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  18.2. paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

  18.3. duoda Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavedimus darbo klausimais;

  18.4. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, kitus dokumentus;

  18.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

  19. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas Priežiūros tarnybos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  20. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

   

  V SKYRIUS

  Baigiamosios nuostatos

   

  21. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  22. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu.

  23. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

                            ____________________________

 • Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arnoldas Dilba
  Diana Dirgėlienė
  Inesa Baciuškienė
  Gabrielė Glušauskaitė
  Ana Usačiova
  Henrich Gervelianec

  PATVIRTINTA

  Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

  Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

  2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-4

   

   

  Lošimų priežiūros tarnybos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos

  teisėKŪROS, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus

  nuostatai

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyrius (toliau – Skyrius) yra Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) struktūrinis padalinys.
  2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Priežiūros tarnybos nuostatais, Priežiūros tarnybos  darbo reglamentu,  finansų ministro ir Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. atlikti Priežiūros tarnybos skyrių parengtų norminių teisės aktų teisinį įvertinimą bei atlikti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Priežiūros tarnybai pateiktų derinti teisės aktų projektų vertinimą;

  3.2. atstovauti Priežiūros tarnybą teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;

  3.3. dalyvauti formuojant Priežiūros tarnybos žmogiškųjų išteklių plėtrą ir organizacinę kultūrą;

  3.4. užtikrinti tinkamą Priežiūros tarnybos viešųjų pirkimų įgyvendinimą; 

  3.5. užtikrinti Priežiūros tarnybos metinio veiklos planavimo proceso įgyvendinimą;

  3.6. užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir kontrolę;

  3.7. viešinti Priežiūros tarnybos veiklą ir užtikrinti tinkamą visuomenės ir žiniasklaidos informavimą;

  3.8. užtikrinti Priežiūros tarnybos materialinį, techninį ir ūkinį aptarnavimą, ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų priežiūrą;

  3.9. užtikrinti darbuotojų  saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Priežiūros tarnyboje.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. vertina kitų Priežiūros tarnybos skyrių parengtus norminių teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;

  4.2. vertina Priežiūros tarnybos skyrių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų Priežiūros tarnybai pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  4.3.  vertina Priežiūros tarnybos kitų skyrių parengtas išvadas, patikrinimo aktus, Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimų projektus ir teikia teisines išvadas dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo;

  4.4. esant Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimui rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų, Priežiūros tarnybos sudaromų sutarčių ir kitų teisės aktų projektus;

  4.5. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja Priežiūros tarnyboje suderintus teisės aktų projektus ir sudaromas sutartis;

  4.6. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų sistemoje, teikia išvadas suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. atstovauja Priežiūros tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Priežiūros tarnybos priimtų sprendimų;

  5.2.  rengia Priežiūros tarnybos vardu teikiamus procesinius dokumentus.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3. punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. atsižvelgdamas į Priežiūros tarnybos tikslus ir uždavinius, teikia Priežiūros tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo;

  6.2. pagal kompetenciją teikia Priežiūros tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas;

  6.3. nustato Priežiūros tarnybos  personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, organizuoja dalyvavimą mokymuose;

  6.4. organizuoja duomenų ir informacijos perdavimą įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas;

  6.5. atlieka kitas su personalo administravimu susijusias funkcijas.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4. punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja Priežiūros tarnybos viešuosius pirkimus;

  7.2. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras;

  7.3. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus pirkimus ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5.punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Priežiūros tarnybos metų veiklos plano projektą ir šio plano ataskaitas;

  8.2. teikia informaciją Priežiūros tarnybos  valstybės tarnautojams apie Priežiūros tarnybos veiklos planų įgyvendinimą bei metodiškai konsultuoja planavimo ir skyriaus kompetencijos  klausimais.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6. punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  9.1. tvarko Priežiūros tarnybos dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

  9.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Priežiūros tarnybos  nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus.

  10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.7. punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  10.1. rengia, teikia pasiūlymus dėl viešosios komunikacijos tobulinimo;

  10.2. užtikrina viešosios informacijos apie Priežiūros tarnybos veiklą skleidimą;

  10.3. informuoja visuomenę apie priklausomybės nuo azartinių lošimų sukeliamą žalą,  gydymo būdus, prevenciją ir įvairių įstaigų teikiamą pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų;

  10.4. organizuoja Priežiūros tarnybos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, kitų valstybių  ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.

  11. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.8. punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  11.1. organizuoja ir vykdo materialinį, techninį bei ūkinį Priežiūros tarnybos  aptarnavimą;

  11.2. organizuoja turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, procedūras;

  11.3. vykdo Priežiūros tarnybos patalpų, tarnybinių automobilių priežiūrą, organizuoja jų apsaugą ir naudojimo kontrolę.

  12. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.9. punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  12.1. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo procedūras;

  12.2. organizuoja Priežiūros tarnybos personalo instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais.

  13. Įgyvendina korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus Priežiūros tarnyboje;

  14.  Prižiūri Priežiūros tarnybos kokybės vadybos sistemos laikymąsi;

  15. Priima asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose bei įregistruoja juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę;

  16. Konsultuoja ūkio subjektus Priežiūros tarnybos  kompetencijos klausimais;

  17. Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka Priežiūros tarnyboje;

  18. Nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  19. Užtikrina, kad Priežiūros tarnyboje būtų laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

  20. Atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos uždavinių įgyvendinimu.

  III skyrius

  TEISĖS

   

  21. Skyrius turi teisę:

  21.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  21.2. gauti iš Priežiūros tarnybos  struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  21.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Priežiūros tarnybos  direktoriui.

  22. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  23. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų, Priežiūros tarnybos direktorius.

  24. Skyriaus vedėjas:

  24.1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  24.2. paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis;

  24.3. duoda Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis pavedimus darbo klausimais;

  24.4. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, kitus dokumentus;

  24.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  25. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas Priežiūros tarnybos direktoriaus  paskirtas valstybės tarnautojas.

  26. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

   

  v skyrius

  Baigiamosios nuostatos

   

  27. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  28. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Priežiūros tarnybos direktoriaus  sprendimu.

  29. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

   

  ____________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-03