Administracinės paslaugos

1. Licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimas.

2. Licencijos organizuoti azartinius lošimus patikslinimas.

3. Licencijos organizuoti didžiąsias loterijas išdavimas.

4. Licencijos organizuoti didžiąsias loterijas patikslinimas.

5. Lošimų organizavimo reglamento tvirtinimas.

6. Lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir papildymų tvirtinimas.

7. Didžiosios loterijos taisyklių suderinimas.

8. Didžiosios loterijos taisyklių pakeitimų ar papildymų suderinimas.

9. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną išdavimas.

10. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną papildymas.

11. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną pakeitimas.

12. Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) pakeitimas, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas.

13. Leidimo steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą išdavimas.

14. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną pakeitimas, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje.

15. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus išdavimas.

16. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus papildymas.

17. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus pakeitimas.

18. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus pakeitimas, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas.

19. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus pakeitimas, kai leidime nurodyti nuotolinio lošimo įrenginiai keičiami į kitus nuotolinio lošimo įrenginius.

20. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento tvirtinimas.

21. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų tvirtinimas.

22. Asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais žodžiu ir raštu

23. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

24. Lošimo įrenginio, ketinamo eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, tipo tvirtinimas.

25. Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymas.

26. Prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose teikimas Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrui.

27. Archyvinių pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas.

28. Asmenų skundų nagrinėjimas.

29. Žaidimo automato įrašymas į žaidimo automatų sąrašą

 

Paskelbtų administracinių paslaugų teikimo aprašymai viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje.

Valstybės rinkliavų dydžiai už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas administracines paslaugas nuo 2018 m. rugsėjo 25 d.

I. Licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšys:

 1. Azartinių lošimų organizavimas.
 2. Didžiųjų loterijų organizavimas.

II.  Licencijas organizuoti didžiąsias loterijas ir azartinius lošimus bei leidimus atidaryti lošimų organizavimo vietas išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. III. Licencijų rūšys:

 1. Licencija organizuoti didžiąsias loterijas.
 2. Licencija organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais
 3. Licencija organizuoti lošimus B kategorijos automatais.
 4. Licencija organizuoti bingą.
 5. Licencija organizuoti totalizatorių.
 6. Licencija organizuoti lažybas.

Leidimų rūšys:

 1. Leidimai atidaryti lošimo namus (kazino).
 2. Leidimai atidaryti automatų salonus.
 3. Leidimai atidaryti bingo salonus.
 4. Leidimai steigti totalizatoriaus punktus.
 5. Leidimai steigti lažybų punktus.
 6. Leidimai organizuoti nuotolinius lošimus.

IV. Teisės aktai reglamentuojantys didžiųjų loterijų ir azartinių lošimų licencijavimą bei azartinių lošimų organizavimo vietų leidimų išdavimą:

 1. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas.
 2. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas.
 4. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 143 „Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
 5.  Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“.
 6. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-6 „Dėl totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

V.  Asmenys, kuriems gali būti išduodamos licencijos organizuoti didžiąsias loterijas ir lošimus:

 • Lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės), veikiančios Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka bei gavusios šios veiklos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba kai Priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.
 • Didžiąsias loterijas turi teisę organizuoti tik Lietuvos Respublikos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą, veikiančios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkančios Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavusios licenciją organizuoti didžiąsias loterijas.

VI.  Asmens, teikiančio informaciją apie licencijų organizuoti didžiąsias loterijas ir azartinius lošimus, kontaktai. Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja Ingrida Žaldarienė, tel. (8 5) 233 6246, (8 5) 233 6247, el. p. ingrida.zaldariene@lpt.lt

 

Savo atsiliepimus arba klausimus apie LPT teikiamas administracines paslaugas galite pateikti elektroninių paštu: info@lpt.lt 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-30