2024-02-05

Skirta bauda UAB „Tete-a-Tete“ kazino

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) lošimų organizatoriui UAB „Tete-a-tete“ kazino (toliau – bendrovė) skyrė 15 000 Eur baudą už Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 15 straipsnio 2 dalies pažeidimą.

Priežiūros tarnyba, gavusi pareiškėjo skundą dėl to, kad bendrovė, įleisdama asmenis į lošimo automatų saloną netikrina asmens tapatybės dokumentų, pradėjo bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą, kurio metu paprašė bendrovės pateikti minėto lošimo automatų salono vaizdo įrašus, kurie privalomi fiksuoti lošimo automatų salone, vadovaujantis ALĮ 15 straipsnio 2 dalyje nurodytais reikalavimais. Įvertinę bendrovės pateiktus 2023 m. gegužės 5 d., 2023 m. gegužės 6 d. ir 2023 m. rugsėjo 15 d. vaizdo įrašus, Priežiūros tarnybos Kontrolės skyriaus specialistai padarė išvadą, kad jie galimai neatitinka ALĮ 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų. Priežiūros tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. DIE-601 „Dėl atlikto UAB „Tete-a-tete“ kazino neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2023 m. birželio 6 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-16-(7.10Mr)“ nutarta bendrovės neplaninio specialiojo patikrinimo medžiagą dėl galimo ALĮ 15 straipsnio 2 dalies pažeidimo perduoti Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti (toliau – Komisija).

ALĮ 15 straipsnio 2 dalis numato, kad automatų salone ,,<...> turi būti įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai filmuojanti įėjimą į automatų saloną ir šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą kasą. Automatų salone skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi veikti taip, kad vaizdo įrašuose būtų aiškiai matyti į automatų saloną įeinantys asmenys, lošėjų ir lošėjus aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais kasoje, veiksmai.“

Įvertinusi visą turimą informaciją ir duomenis, Komisija padarė išvadą, kad bendrovės 2023 m. gegužės 5 d. ir 2023 m. gegužės 6 d. vaizdo įrašuose, fiksuojančiuose įeinančius asmenis į bendrovės lošimo automatų saloną, įeinančių asmenų vaizdas neryškus, neįmanoma identifikuoti įeinančių asmenų, kurie iškart eina link lošimo automatų, nesimato lošėjo veiksmų prie kasos, taip pat bendrovės 2023 m. gegužės 5 d. ir 2023 m. gegužės 6  d. vaizdo įrašuose, fiksuojančiuose kasą, ne visada įmanoma tiksliai nustatyti pateikiamas pinigų sumas, todėl bendrovė pažeidė ALĮ 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus „automatų salone skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi veikti taip, kad vaizdo įrašuose būtų aiškiai matyti į automatų saloną įeinantys asmenys, lošėjų ir lošėjus aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais kasoje, veiksmai.“

Taip pat, įvertinusi 2023 m. rugsėjo 15 d. vaizdo įrašus, kuriuos bendrovė teikė Priežiūros tarnybai, siekdama pašalinti 2023 m. gegužės 5 d. ir 2023 m. gegužės 6 d. vaizdo įrašuose užfiksuotus trūkumus, Komisija padarė išvadą, kad bendrovės 2023 m. rugsėjo 15 d. vaizdo įrašuose, fiksuojančiuose įeinančius asmenis į bendrovės lošimo automatų saloną, matyti, kad išlieka galimybė asmenims patekti į bendrovės lošimo automatų saloną, neužfiksuotiems vaizdo kameros, todėl bendrovė pažeidžia ALĮ 15 straipsnio 2 dalies reikalavimą – „automatų salone skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi veikti taip, kad vaizdo įrašuose būtų aiškiai matyti į automatų saloną įeinantys asmenys.“

Bendrovė pašalino konstatuotą pažeidimą – 2024 m. sausio 30 d. pateikė 2024 m. sausio 26 d. vaizdo įrašą, kuris privalomas fiksuoti lošimo automatų salone, vadovaujantis ALĮ 15 straipsnio 2 dalies reikalavimu – ,,automatų salone skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi veikti taip, kad vaizdo įrašuose būtų aiškiai matyti į automatų saloną įeinantys asmenys.“

Priežiūros tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. DIE-84 „Dėl atlikto UAB „Tete-a-tete“ kazino neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2023 m. birželio 6 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-16-(7.10Mr)“ Komisijos išvadai pritarta.

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Galimus pažeidimus nagrinėja ir siūlymus sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo teikia Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Patariamoji komisija sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.

Visus Patariamosios komisijos sprendimus galite rasti mūsų svetainėje.