Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio ministerija parengė informacini leidinį (lankstinuką) „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ (toliau – lankstinukas), siekdama informuoti ūkio subjektus (verslininkus) apie pagrindines jų teises ir pareigas. Lankstinuką patvirtino Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisija, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pavesta rengti metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas, susijusias su priežiūros funkcijų optimizavimu.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 14 d. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (nuo 2012 m. kovo 1 d. – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) prisijungė prie „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“. Ūkio ministerijos ir Teisingumo ministerijos inicijuotoje deklaracijoje priežiūros institucijos įsipareigojo pirmuosius metu prižiūrimą veiklą vykdantiems ūkio subjektams netaikyti poveikio priemonių, skirti išteklių šių ūkio subjektų konsultavimui, metodinės pagalbos teikimui.
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/verslo_aplinka/DEKLARACIJA.pdf

Priežiūros tarnybos priimtų sprendimų apskundimo tvarka

I. Skundai (prašymai) dėl Priežiūros tarnybos sprendimų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos paduodami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
II. Pareiškimai, kuriuose prašoma ištirti Priežiūros tarnybos norminių administracinių teisės aktų teisėtumą paduodami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Terminai šiems pareiškimams nenustatomi.
III. Bylas dėl žalos, atsiradusios dėl Priežiūros tarnybos neteisėtų veiksmų (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis), atlyginimo nagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad ne visi Priežiūros tarnybos sprendimai daro tiesioginį poveikį asmenų teisėms, pareigoms ar teisėtiems interesams (Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A 442-141/2010, Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(502)-884/2008, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131, Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-693/2009, Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-1336/2009), tačiau asmenims, kurių atžvilgiu Priežiūros tarnyba priėmė sprendimą nėra suvaržomos teisės skųsti šiuos sprendimus.

Ūkio subjektų konsultavimas

Informaciją, teisės aktų nustatyta tvarka Priežiūros tarnyba teikia:
Telefonu: (8~5) 2336246, (8~5) 2336247
Už piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą telefonu atsakinga Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus raštvedė Jurgita Paškevičienė.
El. Paštu: info@lpt.lt
Paštu: Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Atvykus į Priežiūros tarnybą adresu: Ukmergės g. 222, Vilnius (4 aukštas)
Priežiūros tarnybos tinklalapio skiltyje „DUK“ (Dažniausiai užduodami klausimai)

Prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Priežiūros tarnybos konsultacijos.

Ūkio subjektų planiniai ir neplaniniai tikrinimai

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklės

Kontroliniai klausimynai

Planiniai tikrinimai. Planiniai tikrinimai planuojami sudarant pusmetinius Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių veiklos planus.
Neplaniniai tikrinimai. Neplaniniai tikrinimai nėra planuojami, todėl neplaninių tikrinimų planai nėra sudaromi. Neplaninio tikrinimo atlikimas gali būti susijęs su ypatingais (nenumatytais) įvykiais organizatoriaus veikloje.
Rizikos vertinimas. Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašai sudaromi vadovaujantis Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų Rizikos ivertinimo ir valdymo metodika.

Vadovaujantis VAĮ 367 straipsnio 2 dalies 1-4 punktais metinėse vykdytos veiklos ataskaitose pateikiama informacija apie Priežiūros tarnybos atitinkamu laikotarpiu vykdytą ūkio subjektų priežiūrą.

I. Skundai (prašymai) dėl Priežiūros tarnybos sprendimų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos paduodami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad ne visi Priežiūros tarnybos sprendimai daro tiesioginį poveikį asmenų teisėms, pareigoms ar teisėtiems interesams (Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A 442-141/2010, Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(502)-884/2008, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131, Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-693/2009, Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-1336/2009), tačiau asmenims, kurių atžvilgiu Priežiūros tarnyba priėmė sprendimą nėra suvaržomos teisės skųsti šiuos sprendimus.

 II. Pareiškimai, kuriuose prašoma ištirti Priežiūros tarnybos norminių administracinių teisės aktų teisėtumą paduodami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Terminai šiems pareiškimams nenustatomi.

 III. Bylas dėl žalos, atsiradusios dėl Priežiūros tarnybos neteisėtų veiksmų (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis), atlyginimo nagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-14